นโยบายความเป็นส่วนตัว ( Privacy Policy )

สุขภาพ

Policy

Policy

          ทางเว็บไซต์ Ofezsoft.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของ สามารถเพิ่มเติม ลบ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูลทุกส่วนที่อยู่ในเว็บไซต์ Ofezsoft.com ไม่ว่าจะเป็น โลโก้ ชื่อ บทความ เนื้อหา รูปภาพ ข้อความ นโยบาย และ ข้อกำหนดเงื่อนไข ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ Ofezsoft.com แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ และ ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์ในการโต้แย้ง หรือ เรียกร้อง ต่อเว็บไซต์ Ofezsoft.com ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ทางเว็บไซต์ Ofezsoft.com ขออนุญาต นำเสนอและเผยแพร่ ข้อมูลหรือบทความให้กับผู้ใช้บริการ จะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด เหมาะกับทุกเพศทุกวัย หรือข้อมูลบางอย่างอาจมีความเสี่ยง ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อผู้ใช้บริการ และผู้อื่น ที่อาจพึงจะได้รับ ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องใช้ การเปรียบเทียบจากแหล่งข้อมูลอื่น หรือใช้วิจารณญาณ และการวิเคราะห์ ถึงข้อมูลที่ได้ศึกษา และอ่าน ต่อไป เพราะถ้าหากทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความเสียหาย ไม่ว่ากรณีหรือลักษณะแบบใด ทางเว็บไซต์ของสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทางเว็บไซต์ Ofezsoft.com จะนำเสนอข้อมูลที่ดี และเป็นประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะทำใด้ ให้กับผู้ใช้บริการ

ทางเว็บไซต์ Ofezsoft.com ไม่อนุญาตให้บริการกับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หากต้องการใช้บริการควรอยู่ในความดูแล หรือ ได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองเท่านั้น ทางเว็บไซต์ Ofezsoft.com ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ สิทธิใดๆ ของทางเว็บไซต์ Ofezsoft.com ที่มีผลกระทบต่อเว็บไซต์ Ofezsoft.com และผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็น บทความ, เนื้อหา, ข้อความ, รูปภาพ, โลโก้ หรือ ชื่อของทางเว็บไซต์ Ofezsoft.com และ ทางเราไม่อนุญาต ให้ผู้ใช้บริการ คัดลอก, ดัดแปลง, ทำซ้ำ หรือ เผยแพร่บทความใดๆ ของ Ofezsoft.com เพื่อนำไปแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว ในเชิงพาณิชย์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Ofezsoft.com

ดังนั้นผู้ใช้บริการ จะต้องทำไม่กระทำการใดๆ ที่ส่งผลเสียต่อ ofezsoft.com และผู้อื่น หากผู้ใช้บริการทำให้เกิดความเสียหายต่อ ทางเว็บไซต์ Ofezsoft.com และผู้อื่น ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมด และทางเว็บไซต์ Ofezsoft.com ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นเว็บไซต์ Ofezsoft.com ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบ หรือ ลบข้อมูล ที่ผู้ใช้บริการได้แสดง หรือ ให้ไว้กับเว็บไซต์ Ofezsoft.com ที่เห็นว่าล่วงละเมิดสิทธิ ผิดกฏของทาง Ofezsoft.com และ ผิดต่อศีลธรรมอันดี ผิดต่อกฏหมาย ผิดต่อ Ofezsoft.com หรือผู้อื่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิในการเรียกร้อง หรือ โต้แย้งได้ และทางเว็บไซต์ Ofezsoft.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อมูลทั้งหมดของทางเว็บไซต์ Ofezsoft.com ไม่ว่าจะเป็นข้อความ เนื้อหา, บทความ, รูปภาพ, โลโก้ หรือ ชื่อของ Ofezsoft.com ซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ จึงเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์ Ofezsoft.com แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ Ofezsoft.com ไม่สามารถละเมิดลิขสิทธิ์ได้ หากพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ สิทธิใดๆ ทางเว็บไซต์ Ofezsoft.com ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฏหมายอย่างถึงที่สุด

ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อข้อความ รูปภาพ หรือ ข้อมูลอื่นๆ ที่ได้แสดงความคิดเห็น หรือการกระทำต่อเว็บไซต์ Ofezsoft.com และผู้อื่น ทางเว็บไซต์ Ofezsoft.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และรับผิดชอบต่อ ข้อความ, รูปภาพ หรือ ข้อมูลอื่นๆ ของผู้ใช้บริการ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ใช้บริการได้ตกลงยินยอม และ จะต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบ และข้อบังคับที่ทางเว็บไซต์ Ofezsoft.com ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น อย่างเคร่งคัด

หากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบของเว็บไซต์ Ofezsoft.com หากเกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์ Ofezsoft.com และผู้อื่น ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องรับผิดชอบ ต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และทางเว็บไซต์ Ofezsoft.com ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฏหมาย เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับทางเว็บไซต์ Ofezsoft.com และบุคคลอื่นๆ ที่ได้รับความเสียหาย และ ทางเว็บไซต์ Ofezsoft.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ที่ผู้ใช้บริการได้กระทำให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เว็บไซต์ของเรา ofezsoft.com เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทุกคนที่เข้าเว็บไซต์ของเรา จึงขอชี้แจงให้ท่านทราบเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เว็บไซต์ของเรา ofezsoft.com เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทุกคนที่เข้าเว็บไซต์ของเรา จึงขอชี้แจงให้ท่านทราบเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้

 • ผู้ให้บริการหรือเจ้าของเว็บไซต์ ต่อไปนี้จะเรียกว่า ofezsoft.com
 • ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คือ ผู้ที่เปิดหน้าเว็บไซต์ หรือ อ่านข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ ofezsoft.com ไม่ว่าจะเป็นหน้าใดก็ตาม

เว็บไซต์ ofezsoft.com ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยกระดับมาตรฐาน ความปลอดภัย ของข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้เยี่ยมชม และ ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น และ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ดังนั้น เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อเรียนรู้และเข้าใจหลักปฏิบัติที่เว็บไซต์ ofezsoft.com ยึดถือในการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ofezsoft.com เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ ของการดำเนินงานเว็บไซต์ดังนี้

 • เพื่อใช้ในกิจกรรมทางการตลาดออนไลน์ และ การโฆษณา
 • เพื่อใช้ในวิเคราะห์ข้อมูลผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และ วิจัยทางการตลาด
 • เพื่อใช้ตรวจสอบผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ที่ต้องการเข้าสู่ระบบเว็บไซต์
 • เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับจัดส่งสินค้า
 • เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อกลับผู้ใช้บริการเว็บไซต์
 • เพื่อใช้ตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยของระบบเว็บไซต์
 • เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ และ มอบประสบการณ์เฉพาะบุคคลใหักับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 • เพื่อใช้เป็นข้อมูลของผู้ร่วมถามตอบในชุมชนออนไลน์ และ เพื่อใช้รักษาบรรยากาศการใช้งานของระบบเว็บไซต์

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ ofezsoft.com จัดเก็บ

เว็บไซต์ ofezsoft.com จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ผ่านการใช้บริการเว็บไซต์ และ การลงทะเบียนโดยข้อมูลที่เราจัดเก็บมีดังนี้

 • ชื่อ – นามสกุล ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
 • อีเมล ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
 • ข้อมูลสำหรับเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ ได้แก่ ชื่อผู้ใช้งานที่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ตั้งขึ้น หรือ ระบบสร้างให้อัตโนมัติ และ รหัสผ่านที่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ตั้งขึ้น
 • ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ เช่น ชื่อในสื่อสังคมออนไลน์ หรือ ID ของสื่อสังคมออนไลน์
 • ที่อยู่ ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
 • เบอร์โทรศัพท์ ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
 • วันเดือนปีเกิด ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
 • หมายเลขปัตรประชาชน ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
 • ภาพถ่ายบุคคล ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
 • ข้อมูลจราจร ทางคอมพิวเตอร์ ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ใช้สำหรับการวิเคราะห์ และ ปรับแต่งระบบรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์

การใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ ofezsoft.com

เว็บไซต์ ofezsoft.com มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการดำเนินงานของเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นโยบายการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ ofezsoft.com ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie Policy) ของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดย บุคคลที่สาม

เว็บไซต์ ofezsoft.com มีการใช้งาน ซอฟท์แวร์ และ บริการจาก บุคคลที่สาม สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ โดยบริการที่เว็บไซต์ใช้มีดังนี้

 • Google Analytics
 • Facebook Pixel/Conversion API
 • Google Tag Manager
 • Google Ads Conversion API
 • LINE Tag
 • Tiktok Pixel
 • Twitter Pixel
 • Google Maps Embedded
 • Youtube Embedded
 • Vimeo Embedded

กรณีที่มีการเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา สื่อสังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่นๆ คุกกี้บางประเภท และ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ อาจมีการจัดการโดยบุคคลที่สาม จึงแนะนำให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ศึกษาและทำความเข้าใจนโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามเพิ่มเติมด้วย

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ผู้ใช้บริการเว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะขอลบข้อมูล ที่ลงทะเบียนอยู่ในระบบ โดยสามารถแจ้งความประสงค์ในการลบข้อมูลได้ ตามช่องทางติดต่อในหัวข้อการติดต่อในนโยบายนี้
 • ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถปฎิเสธ การใช้งานคุกกี้ ได้จาก หน้าต่างแจ้งเตือนการใช้งานคุกกี้ ที่หน้าเว็บไซต์
 • ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถลบข้อมูลคุกกี้ทั้งหมด ได้จากเว็บบราวเซอร์ที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ใช้งาน โดยท่านสามารถศึกษาวิธีการลบคุกกี้ ออกจากเว็บบราวเซอร์ จากเว็บไซต์ของผู้พัฒนาเว็บบราวเซอร์นั้น

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ ofezsoft.com ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน และจะใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อคุ้มครองข้อมูลของท่านให้ปลอดภัยอยู่เสมอ ดังนั้น เราจึงได้ใช้เทคโนโลยี และกำหนดนโยบายต่างๆ ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ปลอดภัยจากการลักลอบเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และจากการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม เราจะใช้เทคโนโลยีใหม่ที่สามารถหาได้ ณ ขณะที่เราพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงมาตรการเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในเวลาอันสมควร

บนเว็บไซต์ ofezsoft.com อาจจะมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ หรือท่านอาจใช้ลิงก์ในเว็บไซต์อื่นเพื่อเข้ามาในเว็บไซต์ของเรา เราขอให้ท่านเข้าใจว่า เว็บไซต์ ofezsoft.com ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบต่อนโยบาย และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆได้ ดังนั้นขอให้ท่านศึกษา นโยบาย และ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเว็บไซต์ ที่ท่านเยี่ยมชม ก่อนและหลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราผ่านลิงก์เชื่อมโยงบนเว็บไซต์ด้วย

อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ ofezsoft.com ไม่สามารถที่จะควบคุมดูแล หรือรับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลส่วนตัวโดยบุคคลภายนอก หรือ องค์กรภายนอก ที่ได้รับข้อมูลจากท่านผ่านทางเว็บไซต์นี้ เราจึงขอแนะนำให้ท่านพิจารณา การยอมรับหรือการปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ จากบุคคลที่สาม ตามที่เราได้แจ้งข้างต้นถึงสิทธิที่ท่านสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้เหล่านี้ได้ด้วยตนเอง

ท่านจะติดต่อ ofezsoft.com และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่างไร

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อ ผ่านช่องทางต่อไปนี้

จัดทำนโยบายโดย OFEZSOFT(ofezsft.com)
Update at 06/05/2022