ประกันสังคม พร้อมพัฒนาสิทธิกรณีทันตกรรม

0
ประกันสังคม
ประกันสังคม

ประกันสังคม พร้อมรับข้อเสนอแนะจากผู้ประกันตน เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงสิทธิประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับผู้ประกันตนในการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และพร้อมเป็นแรงงานสำคัญ ในการพัฒนาประเทศ

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึง ” กรณีข้อเสนอแนะ จากผู้เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่าย กรณีทันตกรรมของสถานพยาบาล ในความตกลง เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ณ จังหวัดขอนแก่น ที่ผ่านมาว่า สำนักงานประกันสังคมได้รับทราบข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้ว โดยข้อเสนอมีสารสำคัญที่ให้สำนักงานประกันสังคมพัฒนาการให้สิทธิกรณีทันตกรรม แก่ผู้ประกันตน ”

อาทิ ขอให้สำนักงานประกันสังคม เพิ่มค่าบริการทันตกรรมให้มากกว่า 900 บาท/ปี เนื่องจากกรณีที่มีการถอนฟันในซี่ที่ถอนยาก จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 1,200 บาท ซึ่งจะไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในกรณีนี้และขอเพิ่มสิทธิเบิกกรณีฟันปลอมฐานโลหะ และราคาฟันปลอมทั้งปาก โดยขอปรับเพิ่มเป็น 6,000 บาท ให้เท่ากับสิทธิกรมบัญชีกลาง รวมถึงสามารถดึงข้อมูลผู้ประกันตน เพื่อความสะดวกในการรับบริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรม

ปัจจุบันมีสถานพยาบาลเอกชน / คลินิกเข้าร่วมให้บริการแก่ผู้ประกันตนจำนวน 2,700 กว่าแห่งทั่วประเทศ รวมถึงสถานพยาบาลรัฐทั่วประเทศ ย้ำ ผู้ประกันตนโปรดสังเกตป้ายสติ๊กเกอร์ที่ระบุว่า ( สถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทันตกรรม ” ทำฟัน ” ไม่ต้องสำรองจ่าย )

โดยผู้ประกันตนใช้สิทธิประโยชน์ กรณีทันตกรรมในอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณี อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด ให้แก่ผู้ประกันตนโดยไม่ต้องสำรองจ่าย วงเงินไม่เกิน 900 บาทต่อคนต่อปี

สำหรับกรณีผู้ประกันตนเข้ารับบริการ กรณีทันตกรรมในสถานพยาบาล ที่ไม่ได้ทำความตกลงเรื่องการเบิกจ่าย ผู้ประกันตนสามารถนำหลักฐาน ประกอบด้วย ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ พร้อมสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ของผู้ประกันตนมายื่นต่อสำนักงานประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ เพื่อขอรับประโยชน์ทดแทนตามกฎหมายประกันสังคม ได้ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เข้ารับบริการที่ระบุไว้ในใบรับรองแพทย์

ประกันสังคม

ประกันสังคม

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานประกันสังคม

Advertisement